Koszyk

Reklamacje

Reklamacje

Firma ELEKTRON M.S. MATUSZCZAK, E.ORŁOWSKI spółka jawna, będąca operatorem sklepu sklep-elektron.com, z siedzibą w 63-900 Rawicz, ul. Sarnowska 20, o numerach identyfikacyjnych NIP: 6991954151, Regon: 302160170, odpowiada wobec swoich klientów z tytułu rękojmi za wady towaru na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym w artykułach 556-576.

Zgłoszenie reklamacji

Zgłoszenie reklamacji klient może kierować listownie na adres siedziby firmy lub mailowo na adres sklep@sklep-elektron.com. Wszelkich informacji na temat zgłaszania reklamacji można także uzyskać telefonicznie pon numerem 504 560 855. Zgłoszenia można dokonać także za pośrednictwem naszego formularza dostępnego tutaj.

Reklamowany towar klient powinien przesłać lub dostarczyć do siedziby sklepu. 

Złożona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni. O jej wyniku sklep poinfomuje klienta w sposób określony podczas składania reklamacji. 

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

- jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

- może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.